Kanał RSS

Próba charakterystyki struktury osobowości grupy dziewcząt i kobiet chorujących na jadłowstręt psychiczny...

Rodzaj bazy: 
Baza badań
Rok: 
2008
Autorzy: 
Izydorczyk B.
Temat badania: 

Próba charakterystyki struktury osobowości grupy dziewcząt i kobiet chorujących na jadłowstręt psychiczny - jaka jest struktura osobowości pacjentek chorych na anoreksję oraz czy istnieją specyficzne cechy struktury emocjonalno-uczuciowej w rozwoju osobowości dziewcząt chorujących na jadłowstrę psychiczny?

Badana grupa: 

30 dziewcząt i młodych kobiet w wieku od 18 do 26 lat z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego według kryteriów ICD-10.

Materiał i metoda: 

Wykorzystano: dane z dokumentacji medycznej, wywiad kliniczny, projekcyjną metodę do badania osobowości - test Rorschacha.

Wyniki/Wnioski: 

Wnioski wypływające z analiz, pozwliły na sporządzenie charakterystyki struktur osobowości kobiet chorujących na anoreksję psychiczną. Stwierdzono m.in., że: badane dziewczęta cechuje zachowana potencjalna zdolność do romachu życiowego i do podejmowania różńych życiowych inicjatyw, w przeciwieństwie do niej rozwijać się mogą również skłonności do ulegania, podporządkowywania się, jak też ekspozycji ostrożńości, nieufności, a nawet niechęci do aktywnych, szczerych stosunkó z ludźmi, osoby te zaliczają się do osób przystosowujących się do pozytywnych działań w otoczniu, ale za to zrutynizowanych i podporządkowanych, osiągających cele w zależności od oceny otoczenia, badane to osoby oryginalne o kontrolowanej intelektem uczuciowości, ale za to mało ekspansywne i raczej bierne, w strukturze emocjonalnego i społecznego funkcjonowania badane dziewczęta ujawniają tendencję do świadomej samokontroli i silną potrzebę samokontroli, w charakterystyce struktury emocjonalno-uczuciowej zwracamy uwagę na eksponowną uczuciowość kontrolowaną intelektem, przystosowaną społęcznie, raczej zależną, podporządkowaną, przy zachowanej prawidłowej inteligencji - dziewczęta są perfekcyjne w swoich działaniach, występuje możłiwość wystąpienia rzadkich, ale za to gwałtownych wyłądowań emocjonalnych, potwierdzona została świadoma, silna kontrola impulsów oraz ukryta depresyjność u badanych dziewcząt, występuje dominacja skłonności do ulegania, podporządkowywania się, jak też ekspozycji ostrożności, nieufności, a nawet nichęci do aktywnych, szczerych stosunków z ludźmi, badane nie wykazują tendencji do ujawniania ambitnych planów na przyszłość i świadomej zdolności do wysiłku i pozytywnych efektów tego wysiłku, występuje poczucie rzeczywistości i zainteresowanie człowiekiem, jak i zachowanie zdolności do wczuwania się w drugich i identyfikowanie się z nimi, ale introwertywny typ przeżywania utrudniać może kontakty z otoczeniem, sposób postępowania cechuje ostrożność dostosowywanie się do warunków społecznych bez konfliktowości zewnętrznej w środowisku.

Źródło: 

Struktura osobowości młodych kobiet chorujących na anoreksję psychiczną (analiza badań własnych metodą Roschacha), Psychiatria Polska, tom XLII, nr 2, s. 195-208, 2008